Polityka prywatności

 

Szanowni Państwo,

Administratorem Państwa danych osobowych jest TRANS-POL S.C Z. STOLARCZYK-WASZCZUK, A.WASZCZUK

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem, a TRANS-POL S.C Z. STOLARCZYK-WASZCZUK, A.WASZCZUK, marketingu bezpośredniego produktów lub usług oferowanych przez TRANS-POL S.C Z. STOLARCZYK-WASZCZUK, A.WASZCZUK.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) lub b) lub f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych, jest w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez administratora jest nawiązanie lub utrzymanie z Państwem relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni produktów lub usług oferowanych przez TRANS-POL S.C Z. STOLARCZYK-WASZCZUK, A.WASZCZUK.

Przetwarzane kategoria Państwa danych osobowych to dane osobowe, które pochodzą bezpośrednio od Państwa (lub zostały przekazane w Państwa imieniu) lub dane osobowe, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię i nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

Państwa dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia przez Państwa żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Państwa dane osobowe uzyskane przy zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania wykorzystujemy w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania łączącej nas umowy – przez cas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu;

 2. wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami;

 3. wykrywania nadużyć i zapobiegania im przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikającez łączącej nas umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub zawiadomienia właściwych organów przez czas trwania takich postępowań;

 4. ustalenia obrony i dochodzenia roszczeń, co obejmuje m.in. sprzedaż naszych wierzytelności z umowy innemu podmiotowi – przez okres, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy;

 

Dane osobowe przechowywane dla celów przesyłania informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego będą przechowywane i przetwarzane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody na ich przetwarzanie bądź żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia.

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek (dotyczący danych osobowych) o:

 1. sprostowanie (poprawienie) danych osobowych,

 2. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszym serwisie internetowym

 3. ograniczenie przetwarzania (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych – stosownie do złożonego wniosku)

 4. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych

 5. przeniesienie danych do innego administratora danych.

W szczególnych sytuacjach mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes lub interes publiczny. W takiej sytuacji, po rozpatrzeniu Państwa wniosku, nie będziemy już mogli przetwarzać danych osobowych objętych sprzeciwem na tej podstawie, chyba że wykażemy, że istnieją:

 1. ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub

 2. podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Z wyrazami szacunku

TRANS-POL S.C

Z.STOLARCZYK-WASZCZUK,

A.WASZCZUK